Biz Barada

NÄME ÜÇIN SIZ BSLIFE GOŞULMALY!

   • Ýurt içre we dünýä derejesine çykmagyň mümkinçiligi.
   • Dünýä derejesindäki söwda ýarmarkalaryna we konwensiýalaryna täze biznes-ideýa we önümçilik üçin gatnaşmagyň mümkinçiligi.
   • Okuw sapaklary we ösüş programamasynyň üsti bilen bilimiňi we ukyplaryňy artdyrmaklyk.
   • Ýurt içinde we dünýä derejesindäki tejribelere, gepleşiklere we prezentasiýalara gatnaşmaga mümkinçiliginiň esasynda işiň netijeliligini gowulandyrmak.
   • Beýleki önümçilik we ekonomika bilen baglanşykly edara-kärhanalar bilen aragatnaşyk we iş salyşmaklyk.
   • Çat we informasiýa berişmegiň ähmiýetleri bilen peýdalanyň.
   • Umumy maglumatlar – bölekleýin söwdanyň her kwartalynyň statistikasy we degişli çäreler.

   Hyzmatdaşlar

   Satyş Nokatlar

   Aragatnaşyk